Οι πατρίδες των Ελλήνων, Ανατολική Θράκη-Ανατολική Ρωμυλία