Εκλογές Συλλόγου

Οι εκλογές του συλλόγου, για ανάδειξη
νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνουν την 
Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019.
Η πρώτη Γεν. Συνέλευση θα γίνει τη
Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 ώρα 6:00 μ.μ.,
σε περίπτωση μη απαρτίας, η δεύτερη θα γίνει την
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 ώρα 8:00 μ.μ.,
σε περίπτωση μη απαρτίας και στη δεύτερη,
η τελική θα γίνει την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 ώρα 11:00 π.μ.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είναι ταμιακώς τακτοποιημένοι
τα δύο τελευταία χρόνια.

Το Δ.Σ.